Huisregels, statuten en privacybeleid

ACO Van Elderen beschikt over een 6-laans kunststofbaan. Om het gebruik van de baan, zowel tijdens trainingen als wedstrijden, zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van de huisregels.

 • De atletiekbaan alleen betreden met schone schoenen.
 • Voedsel en kauwgom zijn op de baan niet toegestaan. Doe afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Spikes met puntjes langer dan 6mm zijn niet toegestaan.
 • De atletiekbaan is voor alle ACO atleten, houdt daarom rekening met andere gebruikersgroepen.
 • Spreek voor de training af met de trainers, welke baan/banen er voor jouw groep worden gebruikt.
 • Als je in je afgesproken baan loopt en je hoort een snellere atleet aankomen verander dan niet van baan.
 • Niet het binnenterrein oversteken als men aan het balwerpen, speerwerpen of discuswerpen is.
 • In- en uitlopen op de buitenste banen of op het binnen- of buitenterrein
 • Bij het gebruik van de binnenste baan niet met teveel atleten naast elkaar lopen, zodat snellere atleten kunnen passeren.
 • Laat tijdens de serie- (rust) pauzes bij tempo-trainingen de rondebaan vrij.
 • Als je in de binnenbaan loopt en je hoort een snellere atleet aankomen verander dan niet van baan.
 • Het clubgebouw niet met spikes betreden, dit vanwege schade aan de vloertegels en de voegen.

Veel atletiekplezier!

Statuten

Voor de statuten klik hier

Privacybeleid

Atletiek Club Ommen (ACO Van Elderen) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, maar ook om te voldoen aan de (wettelijke)verplichtingen tegenover de Atletiekunie en belastingdienst.

De regels van het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zie erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Klik hier voor het beleid van onze club omtrent privacy.

Veilig en vertrouwd sporten

Atletiekvereniging ACO van Elderen wil een (sociaal) veilige atletiekvereniging zijn, waar iedereen met plezier de atletieksport kan beoefenen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.

 

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus,- helaas,- ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

De vertrouwenspersoon is er voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

 

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van ACO van Elderen?

 

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

·        pesten en gepest worden

·        machtsmisbruik en verbale agressie

·        het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort

·        grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart

·        een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

·        de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

·        twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)

·        iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

·        het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

 

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet.

De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen. 

 

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

In bepaalde situaties kan het van belang zijn dat de vertrouwenspersonen andere personen bij een vraag of probleem betrekken of elders advies vragen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van ACO van Elderen plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

 

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van ACO van Elderen. Jaarlijks, – bij voorkeur aan het einde van een kalenderjaar-, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenspersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen van ACO van Elderen?

 

 

 

Jaap den Bakker en Arrianne Doedens
zijn de vertrouwenspersonen van ACO van Elderen.

 

Ze zijn bereikbaar per telefoon of email.

 

Jaap den Bakker  

06-31690866

 

Arrianne Doedens

06- 40258745

 

Email: vertrouwenspersonenaco@gmail.com