Veilig en vertrouwd sporten

Atletiekvereniging ACO van Elderen wil een (sociaal) veilige atletiekvereniging zijn, waar iedereen met plezier de atletieksport kan beoefenen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.

Als bestuur van ACO van Elderen willen wij de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen.

ACO van Elderen wil een actief beleid voeren om Ongewenst Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen. Daarnaast wil ACO van Elderen goed voorbereid zijn om adequaat om te kunnen gaan met de gevolgen, indien een dergelijke situatie zich toch voordoet. Zo kunnen sporters en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen binnen de vereniging. Dit preventief beleid ter voorkoming van ongewenst of grensoverschrijdend Gedrag is daartoe een leidraad .

Download preventief beleid

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus,- helaas,- ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.

Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon is er voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van ACO van Elderen?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

· pesten en gepest worden

· machtsmisbruik en verbale agressie

· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort

· grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart

· een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

· de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

· twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)

· iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

· het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht. Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

In bepaalde situaties kan het van belang zijn dat de vertrouwenspersonen andere personen bij een vraag of probleem betrekken of elders advies vragen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van ACO van Elderen plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van ACO van Elderen. Jaarlijks, – bij voorkeur aan het einde van een kalenderjaar-, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenspersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Arianne Doedens en Jaap den Bakker zijn de vertrouwenspersonen van Atletiekvereniging ACO van Elderen.

Foto Arianne en Jaap

Ze zijn bereikbaar per telefoon of email.

Jaap den Bakker: 06-31690866

Arrianne Doedens: 06- 40258745

Email: vertrouwenspersonenaco@gmail.com

Download reglement Vertrouwenscontactpersonen